Hrozba propagandistické dvoj pohromy Mašínům, ale i jejich příznivcům, i odpůrcům.
Všechna dosavadní mlžení případu vyvolávají důvodná podezření = byli Mašínové adrenalinoví
dobrodruzi, ale i souběžní agenti OBZ a StB? 
 
21.I.2016

Chronologie, 1990 červenec = HAAGSKÉ  A ŽENEVSKÉ ÚMLUVY. 
Hned po svém zvolení za poslance Federálního shromáždění Československé federativní republiky jsem začal
navštěvovat parlamentní knihovnu, abych se seznámil se důležitými podklady pro svou nastávající práci. Mezi 
první úkoly jsem zařadil rehabilitaci bratří Mašínových, a seznámení se s jejich akcemi. Základním východiskem
pro mě byla ustanovení Haagských i Ženevských úmluv o zacházení s válečnými zajatci. Jakož i následné souvis-
losti z pozdějších období. Včetně Studené války a bojů ve Vietnamu. Bratři Mašínové tato právní ustanovení hrubě
porušili usmrcením svých zajatců při přepadení služeben SNB/ Sboru národní bezpečnosti 13. září1951 v Chlumci 
nad Cidlinou a 27. září1951 v Čelákovicích. Z hledisek mezistátního práva se dopustili trestného činu. To jsem prin-
cipiálně musel uznat. Spolu s trpkým vědomím všech nelidských megazločinů, doposud spáchaných komunistický-
mi režimy. K obdobnému hodnocení nutně také dospěli američtí soudci při rozsudku nad vojáky, kteří vlivem tragé-
dií prožitých ve vietnamské džungli se zkratově a emotivně mstili. Trestuhodně i na nevinných dětech vietnamské
vesnice My Lai, v roce 1968.  
1990 zima = Ota Rambousek: Jenom ne strach, první kniha o činnosti bratří Mašínů, podle vyprávění Ctirada
Mašína. Tuto brožovanou knihu vydalo Nezávislé Tiskové Středisko Praha 1990. Přinesla řadu informací, pozdější
-
mi autory mnohem obšírněji popsanými. Nejen knižně. Donedávna zdůrazňovány k nim byly i Rambouskem nedato-
vané informace o antikomunistických vloupáních ke zbraním do Polabského muzea v Poděbradech. Následně i do
tamního Svazu brannosti.  K obojímu se marně snažím najít záznamy kriminální policie. Existuje jenom civilní zápis
z roku 1946, v archivu Polabského muzea. Proto tvrzení Ctirada Mašína Krátce: bylo po Únoru, v níže uvedeném
úryvku ze strany 46, jeví se jako časová zavádějícnost = pro obě vloupání.
    

    VÝBĚR  KLÍČOVÝCH  UDÁLOSTÍ  =  STÁLE SE ZAMLŽENÝM  VYŠETŘOVÁNÍM:
    
=====================================================
   RAMBOUSEK Jenom ne strach, výňatek ze strany 46; žlutě zvýraznil Bohuslav Hubálek*1933.
   ... Jedna z našich prvních ilegálních akcí bylo vyloupení Městského muzea v Poděbradech. Vydal Jsem
   se do muzea místo otipovat. Byly tu německé a sovětské samopaly.  Zůstal jsem v muzeu až do zavření 
   a  těsně před odchodem jsem uvolnil závěr u jednoho okna.
    Byli jsme tři: já. Pepa a Václav. Opravdu jsme se snadno dostali oknem dovnitř. Vitríny s exponáty byly
   zamčeny. Obtížně jsme rozbili sklo, pobrali, co se dalo, a rychle odešli. Abychom znemožnili pátrání po-
   licejními psy, brodili jsme se asi kilometr vodou. Nakonec jsme se značným zklamáním zjistili, že zbraně
   nemají, uzávěry. Na místě jsme je zahodili.
   
Při další akci jsme se vloupali do skladiště Svazu brannosti. Odnesli jsme pušek, co jsme stačili unést.
   Ukázaly se téměř k nepotřebě. Byl to nějaký nouzový model, určený na konci války pro Volkssturm. Při-
    tom celá akce byla dost riskantní, neboť sklad byl v přízemí domu, kde nahoře bydleli nájemníci.
   
Krátce: bylo po Únoru, nepřítel stál před námi jasně. Komunisté pracovali starým osvědčeným způso-
   bem: bezohledné potlačování opozice.
... 
  Průkazně o toliko jediné "vloupačce ke zbraním" v poděbradském muzeu; a to 3. října 1946!
     ----- Original Message -----
     From: Helena Lipavská     
     To: b.hubalek@seznam.cz  
     Sent: Tuesday, June 29, 2010 4:25 PM 
     Subject: Dotaz 
                                                       
     Vážený pane Hubálku,
     k Vašemu dotazu ohledně  vloupání sdělujeme následující: ve zprávách o činnosti je zmíněno,
     že v noci z 3.na 4.10. 1946 došlo k pokusu o vniknutí do přízemí muzea a  otevření nedokonale
     uzavřené vitriny se zbraněmi. Konzultovali jsme i toto datum s p.Paumerem, přímým účastníkem
     tohoto vloupání, ale on sám si již toto datum přesně nepamatoval. Jiné záznamy k tomuto incidentu
     v našem archivu bohužel nemáme.

     Se srdečným  pozdravem

                                                           PhDr. Helena Lipavská
                                                               Polabské muzeum

Ale teprve až nyní,  s mnohaletým zpožděním,  pravděpodobně i vlivem mých průkazných kritik,
nejsou už tyto adrenalinově-kriminální vloupačky (ještě za relativně svobodného Československa)
propagovány jako protikomunistický odboj.
Takticky a přeopatrnicky vyšuměly. V čí prospěch?  
1951, 13. září; Chlumec nad Cidlinou. První přepadení a usmrcení.
Ve služebně SNB stržm. Oldřich Kašík utržil nejprve ránu ocelovou tyčí. Pak tři střely. Třetí byla smrtelná. 
Případ okamžitě převzala Státní bezpečnost/StB/, jak vyplývá ze spisů Archivu bezpečnostních složek.
Podstatné jsou tehdejší daktyloskopické stopy pachatelů, fotografie z místa činu, svědectví Eduarda Šulce,
řidiče autotaxi v Praze najatého. Pachatelé ho během cesty ke Chlumci nad Cidlinou vysadili  a uvázali k les-
nímu stromu, asi 3km před Chlumcem nad Cidlinou. Pachatelé až do října 1953 nebyli zjištěni. Stalo se 
až na základě svědeckých výpovědí ostatních zatčených při úniku do Západního Berlína.
1951, 27. září; Čelákovice. Druhé přepadení a usmrcení.  
Stržm. Jaroslav Honzátko byl ve služebně SNB násilně odzbrojen, omámen chloroformem, podřezán nožem.
Případ okamžitě převzala Státní bezpečnost/StB/, jak vyplývá ze spisů v Archivu bezpečnostních složek
ČR. Podstatné jsou tehdejší daktyloskopické stopy pachatelů, fotografie z místa činu, svědectví posádky
sanitního automobilu.Těmi byli Bohumil Turin a Josef Kavín. Pachatelé je během cesty do Čelákovic vysadi-
li ze sanitky a uvázali ke stromům v lese u Kerska. Pachatelé až do října 1953 nebyli zjištěni. Stalo se až
na základě svědeckých výpovědí ostatních zatčených při úniku do Západního Berlína.
1951, 18. října; Poděbrady. Ctirad  a Josef Mašínovi byli zatčeni Státní bezpečností v Poděbradech, kvůli
účasti v prozrazeném záměru o útěk do Západního Německa. Následně byli převezeni do vyšetřovací vazby
StB v Praze 1, Bartolomějská ulice.
Předání do vyšetřovací vazby StB v té době automaticky znamenalo sepsání přijímacího protokolu, s popisem osoby.
      Také s  otisky všech prstů obou rukou, a trojstranný fotoportrét označený evidenčním číslem. 
      V tomto případě shodné přijímací  otisky bratří Mašínů s těmi, které Krajské velitelství StB Praha 
        pořídilo před více než měsícem v Chlumci nad Cidlinou; téměř čtrnáct dní později i v Čelákovicích. 

                      Josef Mašín byl z vyšetřovací propuštěn, stíhání bylo zastaveno.
                      Ctirad Mašín byl 15. srpna 1952 odsouzen k 2,5 roku vězení.  

1952, 2. srpna;  při přepadení auta s výplatami, na silnici u bažantnice poblíž Žlebů, nyní okres Kutná
 Hora, byl zastřelen pokladník Josef Rošický. Posádku automobilu dále tvořili řidič František Kočí; Karel
 Skokan = bezpečnostní referent národního podniku Kovolis Hedvikov; Ludmila Minaříková = vedoucí  
 závodní kantýny Kovolis Hedvikov. Pouze řidiče Kočího a bezpečnostního referenta Skokana pachatelé
 přivázali ke stromům přilehlého hájku. Uloupeno bylo přibližně 880 000 Kčs, určených pro výplaty zaměst-
 nanců Kovolisu Hedvikov.  
  Pitvou bylo konstatováno, že smrt nastala okolo 9:30 hodin:
           ... nalezen asi o 10 hod. Smrt nastala asi 1/2 hodiny před okamžikem nalezení ... 
 Přepadení bylo telefonicky oznámeno asi v 10:30 hodin:
           ... Dne 2. 8. 1952 asi o 10.30 hod. bylo zdejšímu odboru KS-VB telefonicky oznámeno
           OO-VB Časlav, že na katastru obce Žleby okres Čáslav došlo k vraždě Josefa R o š i c k é h o,
           účetního n. p. Hedvikov, při čemž bylo odcizeno asi 880.000,- Kčs. Na místo odjela služebním
           autem hlídka ...
    Pachatelé až do října 1953 nebyli zjištěni.  Stalo se až na základě svědeckých
           výpovědí ostatních, kteří byli  zadrženi při úniku do Západního Berlína.
      PO  OBTÍŽNÉM  ZJIŠŤOVÁNÍ  A  PO  SOUVISEJÍCÍCH ÚVAHÁCH JSEM DOŠEL 
      K NÁSLEDUJÍCÍM ZÁVĚRŮM. JEN PRŮKAZNÉ OZŘEJMĚNÍ BY ILUSTROVALO 
      TĚŽKOPÁDNOST TEHDEJŠÍ  STÁTNÍ BEZPEČNOSTI;
ZPRAVODAJSKOU HRU? 
     ====================================================
KRIMINALISTICKÉ POSTŘEHY:
1A/
Všechny akce byly prováděny bez zamaskování obličejů. Svědecké popisy pachatelů jistě mohly naznačit
        jejich věk, tělesné znaky, styl oblečení i vyjadřování; včetně vytvoření identikitů!
2A/ 
Mimo zapalování stohů v roce 1953, akce byly prováděny: 
        2Aa/ v úzké výseči nynějšího Středočeského kraje
;
       
2Ab/ vždy lidmi mladého věku;  
        2Ac/ partyzánské přivazování ke stromům
bylo 3x charakterizujícím znakem.
3A/  Všechny akce byly prováděny bez rukavic. 
Jakoby se sebejistým přesvědčením, že otisky prstů nebudou
         brány v úvahu. Minimálně v rámci roků 1951-1953. 
4AKasařské ponaučení ... největší volovina je pouštět velký prachy, když se udělá "velká rána".
        A to se stalo po loupeži cca 880 000 Kčs. V profízlovaném režimu, s běžnou lidskou závistí; kdy podle
        příslušné ročenky Českého statistického úřadu byly: 
           4Aa/ v roce 1952 průměrný měsíční výdělek 1 048 Kčs;  
           4Ab/ v roce 1952 motocykl Jawa 250, na nepřídělovém trhu, s obtížemi stál 81 500 Kčs. 
                    Avšak tři mladí
lidé si souběžně kupují tři motocykly. Nutně je musí přihlásit na odboru dopravy
                    k evidenci platné státní poznávací značky.Tím po "velké ráně" nutně musí upoutat pozornost 
                    státních orgánů, i zájem režimních aktivistů. Stejně jako závist některých lidí ze svého okolí, 
                    a dostat se do řečí
          4Ac/  Ota Rambousek na stránce 61 své knihy uvádí, že skupina si za ukořistěných cca 850 000 Kčs
                    koupila tři motocykly "půllitry". Je zmíněna i přibližná cena 160 000 Kč/kus. 

1B/
  VAROVNÁ  INDICIE, nezohledňovaná ani badateli ÚSTR = Ústavu pro studium totalitní režimů :
        Ludmila Uhlířová-Řičicová = Bratři Mašínové byli agenty generála Reicina! 
        Po její telefonické objednávce koncem února 1998, hned úvodem v mé jednogarsoniéře řekla: Bratři Mašínové
        byli agenty generála Reicina! 
V krátkém rozhovoru jsem hned namítnul, že to není možné, když generál Rei-
        cin byl popraven v prosinci 1952; a Mašínové šli do Berlína až v září 1953. Snad i proto jsme se hned rozlou-
        čili. Potom, koncem března, paní Uhlířová náhle zemřela. Těsně před tím, než měla být korunní svědkyní proti
        nechvalně známému JUDr. Karlu Vašovi = spolupracovníkovi generála Reicina. 
        Kniha Utajené špionážní operace  KGB,  Mitrochinův archiv, kterou vydalo nakladatelství Academia 2001
        pro mě byla opravným impulsem. Zejména faktem, že smrtí rezidenta nezaniká jeho agentura, ale je převzata
        jeho
následovníky! Nutně vyvstaly nejen indicie o zpravodajských praktikách například při tvorbě hrdinů, pro
        zmanipulování veřejnosti, např.:
        2B/
PHILBY Kim, nezpochybnitelný šéf britské tajné služby; dlouhodobě sloužil rozvědce SSSR!
        3B/ ŠKUTINA Vladimír(1931-1995), agent StB = intelektuál, prezidentův vězeň, miláček národa.
        4B/ CHALUPA Vlastislav, alias major Král, agent StB; dlouhodobě osobnost i československého exilu.

        
5B/ HAVEL Václav; cílenou agitací byl zvolen prezidentem ČSSR = Federálním shromážděním ČSSR
!
        6B/ MAŠÍN Ctirad a Josef; cíleně jednostranná a nekritická glorifikace mainstreamovými médii.


1C/ DALŠÍ  PRŮKAZNÉ  INDICIE, O 10 ROKŮ POZDĚJŠÍ: 
       
Karel Kalivoda (66) šokuje: Mašínům pomohla StB! Říká 10. března 2008 syn bývalého legendárního
        kriminalisty, plk. Karla Kalivody; v rozhovoru s deníkem Ahaonline.cz . Rovněž bez náležité odezvy.
       2C/  Ani ÚSTR nereaguje na sdělení ve velice rozšířeném periodiku! Oslovuji Historickou komisi
               ÚV KSČM, a dostávám tuto odpověď:
                  
------------ Původní zpráva ------------
                   Od: Josef Heller <josef.heller@kscm.cz>
                   Předmět: Odpověď od KSČM
                   Datum: 08.7.2008 09:00:58
                   ----------------------------------------
                        Vážený pane,

                    místopředseda ÚV KSČM a poslanec ing. Jiří Dolejš se Vám velice omlouvá, že
                   došlo k zpožděnému reagování na váš dopis. Příčinou je jednak naše posjezdová
                   atmosféra, jednak vytížení msp. Dolejše v Poslanecké sněmovně. Abychom něco
                   nezanedbali, dostal jsem za úkol se s Vámi spojit a upřesnit, co bychom mohli  pro
                   vyřízení Vaší stížnosti udělat.
                   Bohužel toho není mnoho,Vámi zmiňovaná komise historiků z počátku 90 let
                   přestala pracovat, jak jistě víte, došlo ke změnám ve vedení a výrazné redukci
                   aparátu strany, stěhování, vyvlastnění našich archivních fondů i k úmrtím
                   osobností, které se na poč. 90 let dějinami zabývaly. Dnes s námi spolupracuje
                   jen několik historiků značně pokročilého důchodového věku, jejichž předmět
                   zkoumání je zcela odlišný od toho Vašeho.
                   Pokud jde o minulý systém, máme síly pouze na určitou filozoficko-sociologicko-
                   politologickou analýzu, detailní historické zkoumání nejsme schopni provádět.
                  Jako historik vzděláním chápu logiku Vašich argumentů formulovaných ve Vaší
                  žádosti - bohužel však také vím, že všechny tyto otázky jsou pod kontrolou
                  historických pracovišť ovládaných současnou elitou a propojených s vyšetřováním
                  "zločinů komunismu". Pro nás jsou tyto materiály prakticky nedostupné, zvláště
                  teď, po vytvoření toho nového Ústavu, kterému jste svoji žádost rovněž zaslal
                  a marně.
                  Jediné, co vidím jako možné, by byl dotaz některého z našich poslanců na vedení
                  toho Ústavu, ale myslím, že to dopadne stejně jako s Vámi. Proto bych Vás prosil,
                  abyste případně upřesnil, jak byste si další postup představoval Vy, případně, máte
                  -li nějaké podrobnější materiály, abyste nám je zapůjčil k uvážení, nakolik je další
                  postup reálný. prosím, abyste se obracel přímo na mne (viz spojení) - jsem tajem-
                  níkem Rady Teoreticko-analytického pracoviště ÚV KSČM a přímým podřízeným
                  místopředsedy Dolejše.
                  Ještě jednou se jménem místopředsedy omlouvám za zpoždění a Těším se na Vaši
                  odpověď.

                  PhDr. Josef Heller, CSc.
                   telef. 222 897 447

       3C/ Moje odezva na sdělení z KSČM, od PhDr. Hellera.
V ní konstatuji, že: 
              Zřejmě i důsledné objasnění případu bratří Mašínových by mohlo poškodit jak pravicový, 
              tak i protichůdný mýtus.  

                  
------------ Původní zpráva ------------
                   Od: Bohuslav Hubálek <b.hubalek@seznam.cz>
                   Předmět: Re: Odpověď od KSČM
                   Datum: 08.7.2008 14:54:24
                   ----------------------------------------
                   Vážený pane doktore,

                   děkuji za Vaše dnešní sdělení, získané na externím počítači, odkud Vám také odpovídám.
                   Od  3. června  mám  zase  zablokované  telekomunikační spoje  do svého  bytu ( málo je mi
                   platné,  že  Český telekomunikační úřad  za to  trestá  operátora  stokorunovými pokutami ).
                   Pokud jste četl Mitrochinův archiv ( Academia Praha, 2001) ,  připomíná mi to nejmírnější
                   stupeň  tzv.  aktivních opatření -  a ne poprvé.  Jak za minulého, tak i za současného režimu.
                   Je škoda, že podezřelé indicie  nevyvolaly  patřičnou odezvu v době dřívější, mezi historiky
                   a bezpečnostními odborníky. Ono však je snadnější a emotivnější vykřikovat zaběhnutá klišé,
                   bez ohledu na realitu =  leckdy  velmi  nepříjemnou. Ať už zprava, zleva, nebo z intelektuálna.
                   Zřejmě i  důsledné  objasnění případu bratří Mašínových by mohlo poškodit jak pravicový,
                   tak i protichůdný mýtus.  To je mé současné stanovisko.

                   S pozdravem a s přáním lepších dnů         Bohuslav HUBÁLEK

 1D/ PROČ PANÍ UHLÍŘOVÁ MI NALÉHAVĚ MNĚ ŘEKLA TO, co bylo asi cenzurováno v jejích
        publikovaných rozhovorech? To lze jen domýšlet, s odkazem na pravděpodobné souvislosti.  Zřejmě na:  
       2D/ Subjektivní
pohnutky = možná sebecenzura tazatelů, nebo konečná cenzura editorů všech periodik,
              kterým poskytla rozhovor. Nikde totiž nebylo zmíněno co mi řekla z hlubokého přesvědčení: 
             Bratři Mašínové byli agenty generála Reicina! 
 
       3D/ Dirigované blokační opatření, přímo realizované = zde proti kritizování bratří Mašínů:
             
      4D/ Zástupné blokační opatření= internetové zrušení nežádoucího rozhovoru v NN. Důkazem je
             úvodní výňatek z ještě nedávno dostupného textu:  
            ZE VZPOMÍNEK KORUNNÍ SVĚDKYNĚ PROTI KOMUNISTICKÝM JUSTIČNÍM VRAHŮM
                     A JEJICH DNEŠNÍM POLICEJNÍM A JUSTIČNÍM MOCNÝM OCHRÁNCŮM!!!
     "V roce 1968 byl první rehabilitační případ, to byl případ pana generála PÍKY, z podnětu obhajoby,
       jeho zástupce doktora Rostislava VAHALY, který dal slib generálovi, že jednou očistí jeho jméno. 
      Doktor VAHALA mne našel až v roce 1968," vzpomínala Ludmila Řičicová UHLÍŘOVÁ dne 12. února
      1998, krátce před náhlou smrtí. .... 
Zdroj: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005102603
                    Takto dopadne současné úsilí, i přes webové vyhledávače Google.cz , nebo Seznam.cz .   
          
      5D/  Soudobý důkaz o souběžné vlivové manipulaci; prvotně sdělovacími prostředky, i policií! 

             
Avšak zase s přímo nepojmenovaným aktérem = pečlivě utajovaným Velkým Dirigentem:
             
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/evropske-zeny-zazivaji-sexualni-utoky-delsi-dobu-nesmelo-se-zverejnovat-1404048738.htm
  ZATÍMNÍ  ZÁVĚR.  
 
Zde zveřejněné skutečnosti, by při badatelské snaze nejen pověřených historiků, měly průkazně prolomit hradbu
  zámlk a mlžení kolem akcí bratří Mašínů. Jinak lze důvodně uvažovat o vlivu pana i soudruha Velkého dirigenta.
  Neboť kdyby se potvrdilo tvrzení paní Ludmily Uhlířové-Řičicové, byla by to veliká dvoj pohroma. Odpůrci bra-
  tří Mašínů by zjistili, že brutální akce se konaly pod záštitou StB a rodné Komunistické strany Československa!
  Zbořen by však byl i mýtus o Mašínech, protikomunistických odbojářích. Což by však zlikvidovalo propandistic-
  ká klišé mašínofobů, i mašínofilů. 
  Z etických hledisek je vhodné brát v úvahu, že třeba na rozdíl od Josefa Hasila, Krále Šumavy, bratři Mašíno-
  vé nikdy nevyslovili svou lidskou lítost nad usmrcenými. 
  Byť s ohledem a se vnímáním skutečností v době komunistické totality a nesvobody.
                                                                Doplňující sdělení:
1/
Po zveřejnění výše uvedeného textu na něj elektronicky upozorňuji ředitelky/ředitele těchto institucí: Archiv
    bezpečnostních složek ČR, Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav AV ČR, Národní archiv ČR, Ústav 
    pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů,Vojenský historický ústav.
2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve čtvrtek 21. ledna 2016, v 17:20 hodin.