6 750 000 Kč = ryze protekční dotace opět udělená  Konfederaci politických vězňů ČR!  12.XII.2015
 Podle návrhu Ministerstva financí ČR byla Poslaneckou sněmovnou ČR 9.XII.2015 schválena státní dotace
 pro KPV ČR, na celý rok 2016 = nejvíce pro společenskou organizaci tohoto druhu. A to bez ohledu na fakta.
Stalo se navzdory průkazným podnětům, podaným k nedodržování zásad obecně platných pro udělení státní
dotace. Prvotním prohřeškem, který ještě i dnes ohromí návštěvníka www.kpv-cr.cz, je hned úvodní "aktualita"
z 23. října 2013:
           
  Obdobnou "aktualitou" = zejména pro znalce, historiky, a politiky všeho zaměření, je rubrika POBOČKY =  
  s upoutávkami na adresy konfederačních funkcionářů, podle místa působení. Avšak bez opravy údajů u někte-
  rých vyjmenovaných předsedů a místopředsedů. Zejména vlivem úmrtí, třeba už před pěti roky!  Podobně  i  v
  ostatních rubrikách! Což jsem už podrobně dokladoval ve svých předchozích podnětech. Jak k Ministerstvu
  financí ČR, tak k předsedovi Rozpočtového výboru PSP ČR, Ing. Václavu Votavovi/ČSSD.  

Výsledkem mých připomínek byla důsledná ignorace průkazně odeslaných podnětů, ačkoliv jejichž příjem
 byl vždy potvrzován příslušnými podatelnami.

Mlčení bylo teď porušeno toliko z jedné strany, dopisem z 4. prosince 2015, v němž ředitelka 14. odboru
Ministerstva financí ČR apologeticky obhajuje každoroční dotaci 6 750 000 Kč pro Konfederaci politických vězňů
ČR. Svou odpověď z 9. prosince 2015 zde zařazuji na závěr, v kopiích související korespondence.

Postavení "mrtvého brouka" stále zaujímá absence odpovědí z Rozpočtového výbor PSP ČR, zejména jeho
předsedy Ing. Václava Votavy. Rovněž kopie související korespondence zde zařazuji až na závěr.

Předtím je třeba zmínit různé zajímavosti z projednávání tisku č. 617= Vládní návrh zákona o státním rozpoč-
tu České republiky na rok 2016. Zdrojem zveřejněných informací je
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=617.

Ve druhém čtení zákona 25. listopadu, bylo podáno celkem 34 pozměňovacích položek. Tématům souvisejí-
cím s dobou nesvobody 1948-1989 se věnovaly tři z nich. Žádný si však neosvojil kritický postoj vůči dotaci 6 750
000 Kč pro Konfederaci politických vězňů ČR. Proč asi? Copak komunisté nesledují pro ně "nebezpečnou" KPV
ČR? Hlavně však dlouhodobé dotační plýtvání penězi, v řádu milionů Kč. Nebo se tak děje ve vyšším zájmu záku-
lisních direktiv a souher současného politického dění? :
         3247=     POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K ZÁKONU O STÁTNÍM ROZPOČTU NA ROK 2016- kapitola 307 
                             Ministerstvo obrany   -   František Laudát
                             TEXT PN: Františka Laudáta:
                            
Přesunout prostředky v celkové výši 758 000 Kč a změnit příslušné ukazatele z kapitoly 307 Ministerstvo 
                             obrany do kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů.   
 
                            Zdůvodnění: Zatím se nedaří vypořádat záležitosti kolem odškodnění účastníků třetího odboje.Spolupráce 
                             mezi ÚSTR a Ministerstvem obrany funguje nedostatečně. Přesun potřebných prostředků by měl tuto situaci 
                             vyřešit.   Z   758 800 Kč by bylo určeno:
                                                 560 000 Kč na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě,
                                                 190 400 Kč na povinné pojistné placené zaměstnavatelem
                                                 8 400 Kč na převod do FKSP .
           =======================================================================================
         3258=    Pozměňující návrh k Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2016, sněmovní tisk 617
                             Navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na programové financování, konkrétně na 
                              rekonstrukci
bývalé věznice v Uherském Hradišti, o částku 15 milionů Kč. Zároveň navrhuji snížit výdaje 
                             kapitoly 396 – Státní dluh, ukazatel Obsluha státního dluhu, o částku 15 milionů Kč. ... 

                                                                                                                                                    Předkládá:Ing. Antonín Seďa
 
         ========================================================================================
          3267=     Předkládá Marta Semelová   Pozměňovací návrh č. 2
                            Snížit výdaje kapitoly 396 Státní dluh na ukazateli č. 5141 „úroky vlastní“ o částku 450 milionů korun a kapitoly 
                            355
Ústav pro studium totalitních režimů, položka „platy“ o částku 50 milionů korun a o tyto prostředky, 
                             tedy celkovou částku 500 milionů korun, navýšit kapitolu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Specifický 
                            ukazatel, položka „neinvestiční dávkové transfery podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách“ za účelem
                            dofinancování mezd zdravotních sester – odbornost 913.   

        
=========================================================================================
                             Platná rozhodnutí, včetně dotace 6 750 000 Kč pro KPV ČR, byla stvrzena 
                                  
hlasováním po třetím čtení zákona, 9. prosince 2015.
                Přesto, v zájmu dobrých mravů, míním pokračovat v úsilí o nápravu věcí společných.
Dílčí ukázky ze související korespondence, jako důkaz dobré vůle, tedy i fair play = také vůči KPV ČR.

           Na vědomí i do KPVČR; jako nezodpovězený poslední pokus o jasné stanovisko a diskusi. 
         Odesláno  23. července 2014 =
   
         

 Ministerstvo financí ČR i nadále "jelo podle svých instrukcí" a do státního rozpočtu pro rok 2015 Konfederaci 
 opět dalo 6 750 000 Kč. 

Už při počátcích tvorby státního rozpočtu na rok 2016, jsem bezvýsledně urgoval svůj podnět u MFČR.
Což jsem opakoval 6. srpna 2015. Opět bez odezvy: 
          
7. září 2015, už blízko před postoupením rozpočtu do Poslanecké sněmovny, psal jsem do MFČR:
        
         Velkopansky, přezíravě, opět bez odezvy!
   Souhrn podnětu o KPVČR= předsedovi Rozpočtového výboru PSPČR= zde zveřejněno 6. XI. 2015. 
   Bez odezvy.
   30. listopadu 2015 dotaz do PSPČR ohledně neosvojení podnětu k dotaci 6 750 000 Kč pro KPVČR:  
         
Hned, místo vyřízení, byla doručena zpráva, že adresát, poslanec Ing. Václav Votava odmítnul můj e-mail!
      

  Včera, 11. listopadu 2015, jsem v Domě České armády převzal odznak, ocenění, protikomunistického
  odbojáře.  V podstatě za stejné postoje,  které však v současnu evidentně vadí jsoucímu establišmentu,  
  a jeho poslužným údům. Copak mě, i nás, asi čeká dalšího? Kvůli tomu je třeba být občany = skutkem.
  Aby nastal zcela žádoucí stav. 
 
    Od věci a formálně působí dopis ředitelky 14. odboru Ministerstva financí ČR, Ing. Marie Bílkové.
   
Také obsahově zástupným citováním číselných výkazů, poskytovaných aparátem KPVČR. Aniž by na dvou
    stránkách svého dopisu věnovala pozornost kritizovaným skutečností. Proto jsem reagoval takto:

       
Z Á V Ě R= předložená fakta vypovídají o jsoucí hrozbě zneužívané moci, v zájmu jakýchsi "republik kamarádů".
Vlivovou manipulací v některých sdělovacích prostředcích =  v  první  velmoci  (informační). K tomu přistupuje
technické narušováním telefonních a internetových komunikací = de facto maskovaná blokáda a cenzura. Což nára-
zově vnímám a také pociťuji. Navzdory oficiálně hlásaným zásadám a velkopanskému zlehčováním problémů. 
R E C E P T= nenechat se otrávit a nerezignovat v úsilí o jasné a spravedlivé konání, tedy i ve věcech
                        společného zájmu.  
                                                              Doplňující sdělení:
   
  1/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 12. prosince 2015, ve 22:40 hodin.