Machiavelisticky při změně Cílů Sudetoněmeckého Landsmanšaftu! 16.XI.2015
Místo odkazu na právně závaznou Postupimskou dohodu 1945 se Zemský soud v Mnichově zabývá jen pro-
vozně správními hledisky při změně Cílů SL. A odsouvá rozřešení žaloby podané revizionisty v březnu 2015.
 Sdělovadla ČR zatím "smysluplně" mlčí , ale Augsburger Allgemeine Zeitung z 9. listopadu 2015 píše v:
                                       Zerreissprobe für die Sudetendeutsche Landsmannschaft
                                        (Roztržková zkouška pro Sudetoněmecký Landsmanšaft)

   Es gibt eine heftige Diskussion, ob die Wiedergewinnung der Heimat Fixpunkt bleibt.  ...=  Probíhá tvrdá
  diskuse zda-li zpětné získání vlasti zůstává pevným bodem (=Cílů SL)... .

  ... bei einer ersten Verhandlung das Landgericht München am 3. November zwar mehrere formale Fehler
  feststellte, über die jedoch erst beim nächsten Gerichtstermin am 15. Januar 2016 entschieden wird. 
  = ... při prvním jednání Zemský soud v Mnichově 3. listopadu zjistil více formálních chyb, o kterých však bude
 rozhodnuto až 15. ledna 2016.
 
Zdroj=
  09. November 2015 12:00 Uhr
 
http://www.augsburger-allgemeine.de/guenzburg/Zerreissprobe-fuer-die-Sudetendeutsche-Landsmannschaft-id36024037.html 

  
Nikde však není zmínka o zásadním hledisku, a tím je právní závaznost Postupimském dohody 1945!

Zřejmě z podobných důvodů potajmu vyšumívá zpráva o další prodlevě v tomto kamuflážním soudním sporu;
 jak o odškodnění za majetek konfiskovaný vlivem 2. světové války; tak o opětném získání práva na vlast v území
přiřknutého Velkoněmecké říši = nyní už nulitní Mnichovskou dohodou z 30. září 1938. 
Příznačně se tak zatím děje
i bez patřičné odezvy politiků a sdělovadel České republiky; dlouhodobě hrajících "mrtvého brouka" v takovýchto
záležitostech. Neboť ignorování, odsouvání, vyšumívání problémů takticky i prakticky rozmělňuje běžnou lidskou
paměť. Pak jsou snadná i hrubě zkreslující tvrzení. Nejen o přímých válečných zločinech, ale i bez ohledu na jejich
příčinu, velikost i četnost. Obzvláště když se k tomu cituplně a anachronicky zamíchají soudobé migrační přesuny
enormního množství uprchlíků. Tak se cíleně zatemňují právní okolnosti transferu/ vysídlování/ odsunu Němců
z evropských států = nejen z Československa!
Jistě svou úlohu v tom hrají globalizační tlaky vlivových činitelů; postupných rozbíječů státních celků,
jaký-
mi byly Československo a Jugoslávie. Lze uvažovat, že současné velkomigrační přesuny mají infiltrovat, destabili-
zovat, rozdrobit a snadněji ovládat další zmenšené státní celky. Ve Španělsku = Katalánsko, ve Velké Británii = Skotsko; atp. Podle zásady »Divide et impera = Rozděl a opanuj«.
Spolučiniteli, spolupracovníky = kolaboranty, bývali například zrádný stodoranský kníže Tugomír, intelektuál a
udavač Karel Sabina, překabátěný legionář Emanuel Moravec, Vidkun Quisling jako nejen norský symbol zrady, ... .
Mezi současnými spolučiniteli, spolupracovníky = kolaboranty, v ČR dominuje Mgr. Daniel Herman, nynější ministr kultury. Ale také současný předseda české větve sudetoněmeckého Sdružení Ackermann-Gemeinde!
Jeho neobvykle časté cesty do Bavorska,  hlavní základny  Landsmanšaftu, jsou spojené s účastí i se sympatiemi-
k akcím SL. Aktuálním a plně usvědčujícím opakem toho je jeho ostentativní neúčast při slavnostním odhalení pa-
mětní desky nejen desetitisíců československých vysídlenců z našeho pohraničí po Mnichovské dohodě, ale i sta-
tisíců československých protinacistických odbojářů. Jakož i desetitisíců židovských spoluobčanů. Při tom je zají-
mavé, že rodopis Mgr. Daniela Hermana obsahuje židovské předky. Jak vidno, ani  to  neovlivňuje přepragmatické 
počínání okázalého hlasatele ušlechtilých zásad.

Ilustrativně k tomu  13. listopadu 2015, 22:10 =
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sef-Senatu-a-valecni-veterani-odhalili-na-Masarykove-nadrazi-pametni-
desku-Padla-silna-slova-k-Sudetakum-i-Benesovym-dekretum-Herman-neprisel-408039 :
 REPORTÁŽ Pozdě, ale přece, chtělo by se říci. S více než 77letým zpožděním byla ve čtvrtek na Masarykově
 nádraží za účasti válečných veteránů a předsedy Senátu Milana Štěcha odhalena pamětní deska připomínající
 utrpení téměř milionu Čechů a německých antifašistů, vyhnaných sudetskými Němci po okupaci československé-
 ho pohraničí v říjnu 1938. Pozvaný ministr kultury Daniel Herman, známý třeba svými úzkými styky s tzv. sude-
 toněmeckým landsmanšaftem, na pietní akt nedorazil. 

 
Poznámka Bohuslava Hubálka *1933: REPORTÁŽ je doplněna obrázky, které tu neuvádím.
                                                              Doplňující sdělení:
   
  1/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v  pondělí 16. listopadu 2015, v 11:40 hodin.