ČESKOSLOVENSKO, pocta 97.výročí, i jsoucí germanizační hrozby.  28.X.2015
Nevím, kolik vlajek bylo dnes v Sídlišti Prosek. Já tu svou vyvěsil v českém pohraničí. 
V Krkonoších, 1349m nad mořem = Chalupa na Rozcestí. K fotografii připojuji odesla-
ný text svého stanoviska k podbízivým postojům vůči německému revizionismu.
Poslední dobou častěji zajíždím do Chalupy na Rozcestí. Pracovat tu ve zmírněném tempu, i odpočívat ve velevýborném 
vzduchu. A to jak na procházkách, tak i v jídelně při pivu, při
špičkově upravených pokrmech. 
Je příjemné hovořit s rozličnými lidmi. Ať jsou od nás, ze za-
hraničí, nebo ze zámoří. Jednotícím poznatkem je, že hlavním
 zájmem normálních lidí je poklidný život, ve spořádaných po-
 měrech. Po pravdě řečeno až na jednu výjimku, kterou jsem tu
 popsal 12. IX. 2013 = Různorodé poznatky sběrače  odpadků
 na hřebeni  Krkonoš.
 Varujícími proto jsou průběžné revizionistické excesy, 
  vládami machiavelisticky, i podbízivě, tolerované:
  

   epodatelna@mzv.cz                                                                             26. října 2015
   Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
   PhDr. Tomáš Kafka, ředitel Odboru států střední Evropy.  
                                           
   Odezva na č.j.: 117988/2015-OSE

   Vážený pane řediteli,
   zpravodajské služby i tematicky zaměřené instituce by měly vnímat a patřičně re-
   agovat na protiprávní revizionismus v rámci složek Sudetoněmeckého  Landsman-
   šaftu. Rovněž hlásaného ve sdělovacích prostředcích Spolkové republiky Německo.
   Názorně také v:   
                  =    www.sudeten-obb.de/ ; Letzte Änderung: 21.10.2015, 19:34     = .

   Pokud by vláda SRN poctivě usiloval alespoň o korektní vztahy s Českou republi-
   kou, potom by už dávno měla justiční cestou uplatnit bezpodmínečné dodržování
   Postupimské dohody1945; i souvisejících mezistátních smluv. Stejně tak vláda
   České republiky.

   Proto tvrzení,  že  česko-německé vztahy dnes se nacházejí na nejlepší úrovni ve
   své moderní historii
, lze chápat jako podbízivost soudobým germanizačním a glo-
   balizačním vlivům.

   To je ve stručnosti můj závěr k úsilí o to, aby byla ctěna naše státnost, i s ohledem 
   na dobré mravy = fair play. 

   Než se tak stane, jako ctitel věcného a nerozvláčného jednání, nežádám další apo-
   logetické odpovědi = toliko stručné sdělení  " Bylo vzato na vědomí. "    

   S přáním hezkých dní, mezi dobrými lidmi,

                                                                     Bohuslav Hubálek*1933 v.r.,
                                          190 00 Praha 9 Českolipská 19, www.doklad-hubalek.cz .

         Ať tak či onak, pokud dýchám, potud věřím; tedy i v odkaz 28. října 1918.

                                                              Doplňující sdělení:
   
  1/ Dopis Ministerstvu zahraničních věcí ČR jsem odeslal jako přílohu digitálně pode-
        psaného e-mailu. 

    2/ www.sudeten-obb.de/ ; Letzte Änderung: 21.10.2015, 19:34 by měl být přeložen
         nejen do češtiny. Navíc, jak vláda ČR, tak i tematicky zainteresované složky, by
         měly reagovat s patřičnou věcností. Mají k tomu prostředky, pro mě mnohem hůře
         dosažitelné.

    3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve středu 28. října 2015, ve 21:10 hodin.