Tugomírovská poslužnost šéfů ČSFR/ČR vůči protinárodním  tlakům!
Zejména k alibistickým postojům vlád Německa a Rakouska při tolerování
sudetoněmeckého revizionismu. Důkazem je i odpověď na moji výzvu.
19.X.2015
Zavádějící sdělení z Ministerstva zahraničních věcí ČR o revizionismu v SRN: 
podle  oficiálních  česko-německých tvrzení se česko-německé vztahy dnes nacházejí
na nejlepší úrovni ve své moderní historii.
 Mně však spíš připomínají submisivní vztahy
stodoranského knížete Tugomíra s místodržícím "markrabětem" Gero,  při  germanizaci   polabských  Slovanů. K tomu dokládám následující skutečnosti:

Uvedená odpověď je  výslednou  negací  mého  dlouhodobého  úsilí o diplomatickou
nótu Ministerstva zahraničních věcí ČR vládám Německa a Rakouska, proti jejich
tolerování revizionismu Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/ SL=
k nárokům vůči úze-
mím a majetkům sousedních států. Jak jinak lze chápat nevyhraněné
postoje k "sudeto-
německému právu na vlast"? Ale na historickém území, uloupeném už dávno neplatnou-
Mnichovskou dohodou z roku 1938. Navzdory stále platné Postupimské dohodě z roku
1945; i podle navazujících mezistátních smluv = stále platných.
Proto nevěrohodně působí i mnohé pietní akce. Nejen z výše uvedených důvodu. 
Ať už se konají v bývalých koncentračních táborech; ve vyhlazených Lidicích, a jinde.
Stejně zavádějící je
směšování nynějších,  záměrně  geopoliticky  cílených,  migračních
exodů s tím, co bylo zákonitým a důvodným důsledkem válečné porážky hitlerismu!
Působením Dr. Bernd Posselta došlo 28. února 2015   k nepravomocné změně Cílů
Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL = vypuštěním nároků "práva na vlast"  v území
České republiky; i náhrad majetků konfiskovaných vlivem 2. světové války.
  Při tom je
zajímavé, že
Dr. Bernd Posselt j
eště 11. listopadu 2014 v ČT24 redaktoru Takáčovi non-
šalantně a úhybně  prohlašoval, že p
okud jde o případné majetkové nároky sudetských
Němců, o této otázce nehovoří; existují důležitější témata. Nejde podle něj o majetek ...
Přesto tento "nedůležitý" požadavek do konce února 2015 trvale figuroval v publikova-
ných Cílech internetového periodika SL!
Teprve nezadržitelně blížící se 70. výročí porážky nacistického Německa přimělo ně-
mecký establišment pouze jen k nedůslednému zastíracímu kroku. Aranžovaném v toli-
ko podružném shromáždění činitelů SL. Což vyvolalo nejen protesty v členské základ-
ně, ale i soudní žalobu Witikobundu u městského soudu v Mnichově. Ten doposud tuto
nedořešenou záležitost projednává. Avšak jen jako nedodržení potřebného souhlasného
kvora při dotyčném hlasování o změně Cílů SL! 
     Aniž by mnichovský soud, stejně jako německá vláda,  braly  zřetel na právní  
     závaznost Postupimské dohody z roku 1945; i na odvozené mezistátní smlouvy! 
Neupřímnost postojů  německého establišmentu  vůči  protiprávnímu  revizionismu
tedy navíc dokumentuje i tolerování Witikobundu; dalšího souběžně revizionistic-
kého   a k t é r a,   t a k é   s   g e n e r a č n ě   m l a d ý m i   v ů d c i: 


         Citace  z  odpovídajícího  internetového  překladu  stanov Witikobundu. 
         Zdroj: https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=de&u=http://www.iltikobund.de/linkliste/satzung-2/&prev=search   
  
                    
                    Pozoruhodnosti žlutě zdůraznil  Bohuslav Hubálek *1933.                                   
                  »   Registergericht München, 13.10.2007, VR/5955       
                             (Rejstříkový soud v Mnichově, 13.10.2007, VR / 5955)

  § 1: Name, Sitz, Geschäftsjahr § 1: název, sídlo, finanční rok

  1) Der Verein führt den Namen „Witikobund e. V.“
  1) Sdružení nese název "Witikobund e. V."
  2) Er hat seinen Sitz in München.
 
2) Má sídlo v Mnichově.
  3) Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des Folgejahres.  
  3) Rozpočtový rok začíná 1. července a končí 30. června následujícího roku.

  § 2: Zweck des Bundes
  § 2: Účel Federal

  1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar die nachstehenden, als  
  1) Sdružení sleduje výlučně a bezprostředně následující,   
        besonders förderungswürdig anerkannten Zwecke:  
       zejména zaslouží podporu uznán účely:
  1. Die Förderung von Tätigkeiten, die dazu bestimmt und geeignet sind, der  
  1. Podpora činností, které jsou stanoveny a schopné
      Völkerverständigung zu dienen sowie die Förderung des Austausches von  
      Mezinárodní porozumění sloužit a podporovat výměnu
     Informationen über Deutschland und das Ausland.² Der Bund bekennt sich zur
    
informace o Německu a Ausland.² federální vláda se zavázala
      Partnerschaft freier Völker als Grundlage eines friedlichen Europa.  
     partnerství volných národů jako základ mírové Evropy.
  2. Die Förderung und Unterstützung der berechtigten Anliegen der Flüchtlinge  
  2. Prosazování
a podpora legitimní zájmy uprchlíků
       und Vertriebenen, die Wiedergutmachung des Vertreibungsunrechts auf der
 
      a vysídlených osob, restituce vyhoštění nespravedlnosti na straně
       Basis des Völkerrechts sowie der Rückgabe des konfiszierten Eigentums auf
 
      zákl
adě mezinárodního práva a návrat konfiskovaného majetku na
      der Grundlage eines gerechten Ausgleichs

       základě spravedlivé náhrady
  2) Diesen Zwecken dienen – insbesondere mit Bezug auf Mittel- und Osteuropa –
  2) Tyto účely slouží - se zvláštním důrazem na střední a východní Evropu -
      1. die Erforschung der geschichtlichen Wahrheit und ihrer völkerrechtlichen  
      1. podporovat výzkum do historickou pravdou a svěřit právní zhodnocení a šíření
          výsledků, ..... « . 
 
============================================================

                                 Doplňující sdělení:
A/ I tematicky příslušné instituce (Český svaz bojovníků za svobodu/ČSBS, Konfedera-
     ce politických vězňů ČR/KPV ČR) ignorují mnou nastolenou a stále opakovanou ini-
      ciativu k diplomatické nótě proti průkaznému revizionismu; tolerovanému vládami
     Německa a Rakouska.  Jak ČSBS, tak i KPV ČR dostaly o iniciativě písemnou infor-
     maci. Ale nereagují, ačkoliv pobírají nemalou
státní dotaci, za údajně vlasteneckou
     činnost. Jenže ta hlavně spočívá pouze v konformních prohlášeních, v kladení věnců,
     a ve stafážích při některých společenských událostech.
 
B/ Obdobně to platí o vybraných sdělovacích prostředcích České republiky (Česká tele-
      vize, internetové Parlamentní listy, ....; i o velice angažovaných bloggerech a webo-
      vých činitelích. Kteří jinak komentují kdekoho a kdeco! I ze zasunutých zdrojů!  
 
C/ Vzhledem k internetovým technologiím, odhaleným Erikem Snowdenem v činnosti
       zpravodajců USA, jakož i při jsoucích hackerských aktivitách, nemůže být pochyby,
        že podobně jednají i zpravodajci
ostatních států světa. 
       Takto získanými informacemi lze ozřejmit diametrální změnu stanoviska Dr. Bernd
       Posselta k majetkům sudetských Němců. Na poslední chvíli, až těsně před 70. výro-
       čím konce 2. světové války v Evropě. 
       Vzhledem ke zmíněným špionážním praxím, podle obdobných příhod, mohu rovněž
        předpokládat sledování a maření mých aktivit. I na základě korespondence s ústav-
        ními činiteli České republiky. Hlavně ze září 2014 = s dotazem čím chtějí  "slavit" 
        výročí Mnichovské dohody z 30. září 1938? Následně pak i oslavu 70. výročí osvo-
        bozeného Československa, včetně našeho pohraničí!  
       C1/ Zřejmě i následkem toho Německo a Rakousko začaly právně i poli
ticky tlumit
               i zamlžovat neudržitelné požadavky  SL= balastními 
náhražkami; a také soud-
               ní obezličkou pomíjet jsoucnost a platnost Postupimské dohody z roku 1945.
       C2/ Po půlce září 2015 byly  razantně  zavirovány  moje počítače;  před téměř třítý-
              denním pobytem na vrcholcích Krkonoš. Opravu jsem tím odložil až do 5. října.
              Sice zabrala dost času, ale teď zase  mohu  pokračovat a doufat v nápravu věcí
              společných.
 
D/  Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v pondělí 19. října 2015, v 10:40 hodin.