18. VII. 1949 byl popraven i odbojář Bohuslav Hubálek, nar. 11.X.1903. 07.VIII.2015
Proti vládě KSČ působil s odvahou, s rozvahou, s vědomím odpovědnosti i možných
souvislostí. Důkazem je i výjimečné konání=prozíravé otázky k činiteli Velké Británie,
jako  starostlivá  zodpovědnost  vůči  lidem  i  státu;  nikým jiným  tehdy neuplatněná! 
Čtyři otázky Bohuslava Hubálka ke zmocněnci Velké Britanie, o možnému vývoji při
uskutečnění protikomunistického povstání v Československu. Otázky byly předány kapi-
tánu Philipu Wildashovi, vedoucímu pražské British military permit office;  prostřednic-
tvím
majora Miloslava Jebavého:

   "  1./ V případě, že by došlo k vnitřní změně režimu v ČSR, zda-li lze očekávati vojen-
          skou intervenci Rudá armády, která by směřovala k upevnění stávajícího režimu.
     2./ Zda-li by západní mocnosti /Anglie a Amerika/ se vmísily do konfliktu v případě
          intervence Rudé armády.
     3./ Zda lze počítat s tajnou pomocí /tím se rozumělo zbraně a munice, event. potra-
           viny/ se strany západních mocností.  
     4./ V případě, že by došlo k vnitřní změně režimu v ČSR, zda-li lze očekávat vojen-
          skou pomoc západních mocností /Anglie a Amerika/ k upevnění nového režimu."

 
 Zdroj = Archiv bezpečnostních složek = V_6147_MV_01 = PRAHA-ŽATEC = str.161. 
              Pokračováni v protokolární výpovědi dne l2.3.1949,  s Miloslavem Jebavým. -10-

Tento výstižný pomník je přínosným skutkem československých
exulantů,  i  krajanů,  z  léta 1989
Věrně symbolizuje podstatu
protikomunistického odboje. 
A to daleko víc, než dražší náhražka
pod Petřínskými sady v Praze 1, na Újezdě; údajně byla jako druhá
v soutěži o osvětimskou pietu. Avšak obdobně je tomu i při jiných
obezličkách s československou historií. A tak do stejné kategorie
manipulací a ignorací lze zařadit i dosavadní přístup Konfederace
politických vězňů ČR k památce popraveného Bohuslava Hubálka.
Navzdory skutečnosti, že byl jedním z pěti vedoucích odbojového
uskupení »Praha-Žatec«. Ti byli popraveni 18. července 1949:
pplk. Josef GONIC, občan Bohuslav HUBÁLEK, major Miloslav
JEBAVÝ, kpt. Karel SABELA, pplk.Vilém SOK (řazeni abecedně).
Pamětní deska členům ilegální skupiny Praha-Žatec byla odhalena 25. června 1994.
Tedy v porevoluční době, kdy »Velcí dirigenti« ještě neměli zcela "zmáknuté" sdělovací
prostředky, i další své pomocníky. Tehdy, z iniciativy  tehdejší  Konfederace politických
vězňů ČR/ KPV ČR, proběhlo slavnostní odhalení za ú
časti ministra obrany,  starosty
města Žatec, a hostů. Na pamětní desce, v aule žatecké radnice, je uvedeno  všech  pět
popravených odbojářů.  
Ale v posledních rocích bývá popravený Bohuslav Hubálek pomíjen;
prvotně od KPV
ČR, souběžně také i mediálně. Navzdory jeho nevyvratitelné angažovanosti a čestnosti. 
Taková však je obdoba praktik, kterými "neviditelná ruka médií" v létě 1945 zablokovala
smuteční oznámení o úmrtí navrátivšího se vězně koncentračního tábora.  Který ale byl
otcem bývalého ministra financí londýnské exilové vlády, Ladislava Karla Feierabenda;
  
upadnuvšího  v  nemilost  politicky lavírujícího establišmentu.  Z toho důvodu  příjmení 
Feierabend nesmělo mít příznivou publicitu.
Mnoho
ukazatelů, také při odbojovém uskupení Praha-Žatec, včetně informačních
blokád, má společného jmenovatele. Je vedeno nelibostí »velkých dirigentů« vůči mně a
mé práci. Zástupně, i zbaběle, také vůči popravenému Bohuslavu Hubálkovi. A to i od
propagovaných celebrit, které jinak "fandí"  pro ryzí fair play. Totéž při 600. výročí upá-
lení M. Jana Husa; v pokryteckých projevech o životě v pravdě.   Jen když to nese pocty 
a "prachy"! 
Důkazy o podobném machiavelismu  uvádí nejen kniha Bořivoje Čelovského  Konec
českého tisku
(nakladatelství TILIA 2002). Průběžně jinak i jinde.  Navzdory  skutečnostem  i
logickému uvažování. Tedy i při odbojovému uskupení Praha-Žatec:
  
PhDr. Ivo PEJČOCH = příklady jeho primitivně poťouchlého machrování o odbo-
jáři Bohuslavu Hubálkovi *1903: ..."lakýrníkovi" ... podle jehož ... "představ": 
... Proces s bývalým příslušníkem SNB Josefem Menšíkem a dalšími šestnácti obviněný-
mi se odehrával ve dnech 18.,19. a 23. července 1949. Menšík byl obviněn z nedbalého
nakládání s úředními listinami, skupina měla být napojena na civilní větev povstání, re-
prezentovanou lakýrníkem  Hubálkem, v jehož firmě byl krátce zaměstnán. Hubálek se 
mu měl svěřit s plánem povstání a popsat, jak obsadí budovu rozhlasu, potom pošty, mi-
nisterstva a další důležité objekty. Menšík měl podle Hubálkových představ dobýt a ob
sadit ministerstvo vnitra, potom to změnil na objekt velitelství StB, neboť se dozvěděl, že
tam pracoval. ...

Zdroj: Ivo Pejčoch; Protikomunistické puče, nakladatelství SVĚT KŘÍDEL Cheb 2011, strana 60.
Poznámka Bohuslava Hubálka *1933; už z názvu "puče" místo povstání je vidno, jaký je nosný niterný postoj Ivo
Pejčocha. Elitářsky pomíjí čtyři Hubálkovy otázky kapitánu Wildashovi i to, že Hubálkovo dílčí plánování bylo plně
akceptováno ostatními spoluodbojáři. Včetně profesních důstojníků armády i policie = jako možné řešení.
Tedy ne jako mlhavé "představy".
   
Ale takto se v současnu dělá zavádějící intelektuálština, přes zahlcující publicistiku!
                                                              Doplňující sdělení:
1/
Zveřejnění až 7. srpna 2015 zavinila programová porucha notebooku,  při pobytu na
    hřebeni Krkonoš (1349 m.n.m); kde jsem byl bez možnosti technické pomoci.
2/ Dokumentační informace k Ladislavu K. Feierabendovi lze vyhledat zde, v Rejstříku
   
pojednávaných osob, institucí, pojmů.
3/ Po návratu z hor jsem zjistil, že ani letos nedošlo k plnohodnotné informaci o výroční
    pietě odbojového uskupení Praha-Žatec. Mlčely Žatecký a lounský deník, internetové
    zpravodajství ČTK z Ústeckého kraje, internetové zpravodajství KPV ČR. O pietním
    shromáždění v aule žatecké radnice, 17. července 2015, s týdenním zpožděním reago-
    val pouze internetový čtrnáctideník Města Žatec.  Objektivně vzpomněl jména všech
    pěti popravených odbojářů.

4/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v pátek 7. srpna 2015, v 13:55 hodin.