66. sjezd Sudetoněmeckého Landsmanšaftu zavrhl revizionistické imperativy hlásaného  24.V.2015
"usmíření"= avšak podle protiprávně deklarovaných cílů SL; podle hitlerovských výdobytků z už dávno nulit-
ní Mnichovské dohody 1938 = právo na vlast v ČR;  i odškodnění majetku, konfiskovaného vlivem války. 
Poválečný vývoj a geopolitické zájmy značně nahrávaly, i nahrávají, účelovému a mnohdy i nemorálnímu jednání.
Také v případě Československa to vedlo k jeho rozbití, za působení i spolupráce některých československých,
později už jen českých politiků. Úvodním signálem pro to byla přednostní státní návštěva prezidenta Václava Havla
ve Spolkové republice Německo -  místo prvotní návštěvy Slovenska. 
Privatizace československého hospodářství, ekonomické zájmy, turistika, vedou k prospěšnému rozvíjení
vztahů mezi normálními lidmi.
Sudetoněmecký Landsmanšaft/ SL však od svého ustanovení byl nepoučitelně umanutý historickým atavismem 
"Drang nach Osten"; jak ho důvodně a jasnozřivě zmínil například T. G. Masaryk 22. prosince 1918, ve svém proje-
vu k poslancům Národního shromáždění. Proto až do předběžného rozhodnutí, 28. února 2015, SL bezvýhradně
deklaroval svoje cíle, což jsem zde průběžně publikoval 29. ledna 2015:
       

Tato revizionistická zatvrzelost měla oporu v machiavelistické netečnosti příslušných vlád ČR, Německa, Rakouska. Místo právních opatření proti hlásanému SL revizionismu se soustřeďují na soudní postih ojedinělých
90 letých SS dozorců  koncentračních táborů, i na podobné dílčí nesystémové jevy. Včetně poct obětem nacismu;
určitě i upřímně míněných od těch poctivě konajících. Příkladem jsou objektivní postoje řečníků při letošní vzpo-
mínce 70. výročí 8. května 1945, v Bundestagu SRN. Při tom je třeba vnímat záludnosti projevu kancléřky Angely
Merkelové na berlínském slavnostním setkání s příslušníky BdV/ Svazu vyhnanců, 5. května 2015.

Při tom beru v úvahu podivné administrativní arogance = neodpovědi, se kterými jsem se setkával při snaze
občansky upozorňovat na protiprávní SL revizionismus (včetně upozornění některých adresátům = jak to vyzní 
při 70. výročí osvobození Československa, v květnu 2015!):
    a/ POSSELT Bernd, předseda SL      
                                     b/ LINGEMANN Detlef, velvyslance SRN        
    c/
ZEMAN Miloš, prezident ČR, předal MZV ČR            d/
HAMÁČEK Jan, předseda PSP ČR, vzal na vědomí 
 
    e/ CHOVANEC Milan, ministr vnitra                                           f/ NEČAS Petr, předseda vlády ČR
    g/ SOBOTKA Bohuslav, předseda vlády ČR 
                       h/ STROPNICKÝ Martin, ministr obrany 
    i/
ŠTĚCH Milan, předseda Senátu ČR, potvrdil příjem         j/ VÁLKOVÁ Helena, ministryně spravedlnosti
     k/ ZAORÁLEK Lubomír, ministr zahraničních věcí                l/ VODIČKA Jaroslav, předseda ČSBS !

Před chvílí jsem marně hledal výsledek hlasování o nerevizionistické verzi SL cílů, na dnešním 66. sjezdu
Sudetoněmeckého Landsmašaftu = v českých i v německých sdělovadlech. Toliko po 19:00 hodin, ve zprávách ČT
mluvil moderátor o 72% hlasů ve prospěch nerevizionistické verze. Podle tvrzení odpůrců, hlavně z Witikobundu,
by to však mělo být 75%. V tom smyslu měli už v únoru 2015 dát správní žalobu k Městskému soudu v Mnichově.
Ale i k tomu se v "otevřené" společností těžko získávají aktuálnosti  a podrobnosti.
V zájmu pokojného soužití bych uvítal řešení, které odpovídá mým životním názorů, jak jsem je shrnul do dopisu
řediteli Zpravodajství ČT:

Otevřený dopis                                                                                              Praha pondělí 27. dubna 2015.

Ředitel  zpravodajství České televize, pan Zdeněk Šámal. 
Věc: Zpravodajský podnět: nejen k letošním německo-českým vztahům.

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás vzhledem k blížícímu se 70. výročí osvobození Československa od nacistické hrůzovlády,
 i kvůli výročí 600 roků od justiční vraždy Mistra Jana Husa. Obojí neoddělitelně souvisí s průkaznými fakty o
německo-českých vztazích. 

Ve zpravodajství i publicistice České televize však zjišťuji cenzuru mlčením i mlžením k závažným a nosným
skutečnostem.  Než je uvedu jako A/, B/, C/, D/, musím zmínit:

1/ Nikdo z naší rodiny nehlásal i v době Pražského povstání 1945, že dobrý Němec je mrtvý Němec; hlavně 
    dva metry pod zemí.
2/ Také v listopadu 1989 jsem oponoval revolučně pogromistickému populismu "Komunisté na kandelábry" 
     ačkoliv exponenti režimu KSČ tatínka popravili 18. července 1949, za odbojovou činnost, pro svobodné
     Československo. A právě podle výchovy a odkazu svých předků jsem, v zájmu spravedlnosti a právních
     jistot, prosadil ve Federálním shromáždění ČSFR zákon č.480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989 
     (Lex Hubálek). A nejen to.
Skutečnost A/ 
   Předkové současných členů Sudetoněmeckého Landsmanšaftu přišli jako dosídlenci a poddaní vladařů Zemí
   Koruny České = k oboustrannému prospěchu = rozhodně však ne jako zakladatelé separatistických enkláv.
   Názornou obdobou jsou miliony dosídlenců do Spolkové republiky Německo. Zejména ve druhé polovině
   dvacátého století = k oboustrannému prospěchu = rozhodně však ne jako zakladatelé separatistických enkláv! 
Skutečnost B/ 
   Dějiny poskytují nespočet rozporuplných událostí. Záleží na jejich argumentačním výběru, i na účelově  a zkre-
   slujícím použití. Pro souhrnnou charakteristiku německo-české faktografie (návazně na Skutečnost A/) platí
    postoje mnoha velikánů našich dějin. Ať už Mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského, Františka Palackého,
    Karla Havlíčka-Borovského, T. G. Masaryka, M. R. Štefánika. I dalších mimo ně. Za obzvláště poučné k Ně-
   mecku, i k Rusku, považuji kritické dílo vlastence K. H. Borovského; jakož i realisticky objektivní postoje T. G.
   Masaryka. Shrnujícně pak v jeho programovém projevu k poslancům Národního shromáždění, 22. prosince
   1918. Globální politické postoje, i hospodářská krize, umožnily realizaci panovačných choutek  »Drang nach
   Osten« =  jak před nimi už v roce 1918 důvodně varoval i T. G. M. Za dlouhodobého podílníctví Freikorpsu, 
   a vnucenou Mnichovskou dohodou 1938, bylo rozbito Československo; a odtrženo jeho pohraničí = součásti
   Zemí Koruny České.
Skutečnost C/
  Postupimská dohoda 1945 nastolila evropský právní stav; tedy i nulitu Mnichovské dohody z roku 1938. Přesto
  nejen vlády Německa a Rakouska hrají "mrtvé brouky" k veřejně deklarovanému revizionismu SL/Sudetoněmec-
  kého Landsmanšaftu = hlásajícímu "právo na vlast" právě ve smyslu výdobytků hitlerovské a nyní už nulitní Mni-
  chovské dohody1938! Tím však poťouchle i krátkozrace zkoušejí destabilizovat nenulitní platnou Postupimskou
  dohodu - bez ohledu na historicky právní notorietu »Pacta sunt servanda«! O to víc postrádám nezastírané a ob-
  jektivní informace o současném dění v rámci SL. Také u jeho příznivců v České republice. Sbírám je v tiskovinách
  SRN a Rakouska.                                                
Skutečnost D/
  Na svém webu uvádím podrobnější informace, včetně mých dopisů ústavním činitelům ČR;  ale i jak Dr. Bernd
  Posseltovi, tak velvyslanci SRN Lingemannovi. Tedy i o možném soužití.

Vážený pane řediteli, uvítám, když připomínky naleznou příslušnou odezvu.   

S přáním hezkých dní, mezi dobrými lidmi,

                                                                                                 Bohuslav  Hubálek *1933 v. r,
                                                                                 190 00 Praha 9 Českolipská 19, www.doklad-hubalek.cz
                                                              Doplňující sdělení:
   
  1/
Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 24. května 2015, v 19:15 hodin.