Bundestag SRN = realistické přínosy v proslovech při 70. výročí 8. května 1945. 10.V.2015
Zmínily neměnnost poválečných hranic; náznakem i v současnu opouštěný revizionismus Sudetoněmeckého
Landsmanšaftu.  Nic podobného však zatím nenajdeme v projevech představitelů i činitelů České republiky!  
   Hlavní a úvodní projev přednesl 8. května 2015 německý historik Heinrich August Winkler (*1938):
     
  V téměř devítistránkovém projevu je mnoho zajímavých postřehů. Zde předkládám vybrané zajímavosti:

        "
Nebylo tomu tak, že převládající většina Němců prožívala vítězství Spojenců v květnu 1945 
          jako  osvobození.
"

   
" v roku 1980 ... bylo jasné převážné většině Němců, také těm z vlasti vysídleným, že opět sjednocené
                             
Německo může být pouze v hranicích z 1945."

      " Nikdo neočekává
od později narozených, že se cítí vinni za činy, které byly Němci spáchány dlouho 
         před jejich narozením, ve jménu Německa.


    
                       " Místní jména jak Oradour a Lidice jsou v Německu známa ...".
  Předseda Bundestagu, Norbert Lammert, hovořil obdobným realistickým způsobem:     

    " německá kapitulace následovala totální porážku ve válce, jejíž zločinecký charakter většina Němců
       rozeznala příliš pozdě a mnozí se s tím rovněž  nechtěli ztotožnit.
"

    " dnes vzpomínáme miliony obětí bezpříkladného válečného vyhlazovacího tažení proti jiným národům
       a národnostem,  proti  Slovanům,  proti  evropským  Židům.  Proto byl 8. květen pro celý kontinent
       Dnem osvobození  -  ale nebyl žádným Dnem německého sebeosvobození. I když nechceme opominout
       odpor  statečných  Němců,  naše vzpomínky a naše úcta týkají se  především  těch, kteří za nepředstavi-
      telných ztrát ukončili  nacistickou  hrůzovládu,  jak v řadách západních Spojenců, tak na straně Rudé
      armády.
"

                              " 8. květen  koncem, a současně byl i začátkem. "

  " dlouhé cesty na Západ, to je: oklik a omylů Němců; od zpupnosti nacionalistického nerozumu » Deutsch-
    land, Deutschland
über alles«*/, přes nacionalistickou zvrácenost až k republikánskému »Jednota a právo
    a svoboda« -  a s tím i nosné principy demokratického Německa, že po sedm desítiletí žije se svými sousedy 
    v míru a svobodě."

     Bundesratspräsident Volker Bouffier podobně hovořil k totožným tématům:

  " 30. leden 1933 byl počátkem a 8. květen 1945 ukončením diktatury opovrhující lidmi, která obětovala
      miliony lidí a systematickým vyvražďováním národů dosáhla hlubokého bodu dějin naší země. Mimo-
      řádnost této události nedovoluje udělat konečnou čáru ani 70 roků po ukončení války, nebo ji relativi-
      zovat.
"

                                                              Doplňující sdělení:
1/
Vybrané citace pocházejí z internetových stránek německého Spolkového sněmu a Spolkové rady, zveřejněných
     ve dnech 8. až 10. května 2015. Zmíněné projevy by zasloužily úplný překlad do češtiny.

*/ »Německo, Německo, nade všecko«.

2/ Realisticky a věcně se zatím nevyslovují příslušní činitelé České republiky; například premiér Bohuslav Sobotka
    4. května, při technokratické návštěvě u kancléřky Merkelové v Berlíně. Ta o 2 dny později, při setkání s BdV/
   
Svaz vyhnanců, podpořila jejich revizionistická stanoviska. Alibisticky a dekorativně si počíná i ČSBS/ Český
    svaz bojovníků za svobodu; také ve svém periodiku. Do této chvíle má na svém webu aktualitu z 28. dubna =
   
Pozvánka na pietní akt a Výzva k pátrání po zastřeleném.
    Ale věcně vlastenecké, politické postoje, jsou  v ČR mimořádností.  Příkladem je dlouhodobé mlčení 
    ústavních činitelů a společenských organizací k dosud oficiálně kodifikovanému revizionismu Sudeto-
    německého Landsmanšaftu
; tedy Právo na vlast = ve smyslu výdobytků hitlerovské Mnichovské dohody
    z 30. září 1938. 


3/ Dnes ráno jsem uložil naší státní vlajku, kterou tradičně vyvěšují ve dnech 5. až 9. května, na lodžii své panelá-
    kové  jednogarsoniéry.

4/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v neděli 10. května 2015, v 20:00 hodin.