Hitler;  Mnichovská dohoda 1938; SS Heydrich; Postupimská dohoda 1945; revizionismus.
Sudetoněmecký Landsmanšaft žádá hitlerovské výdobytky Mnichovské dohody: tzv. Právo
na vlast
a související státosprávní náležitosti!  Tedy stav po 30. září 1938.  Navzdory stále
platné Postupimské dohodě! A vlády mlčí!  I když Mnichovská dohoda je už dávno nulitní ! 
28.II.2014
V současných německo-českých a česko-německých vztazích je třeba vnímat i ctít zásady dobrých mravů: 
     Dávní předkové Němců přišli na území českých vládců jako jejich poddaní. Byli přijati jako dosídlenci; k obou-
     strannému prospěchu; rozhodně však ne jako budoucí zakladatelé separatistických enkláv. 
     V obdobném postavení jsou miliony dosídlenců SRN/Spolkové republiky Německo, ze  druhé poloviny 20. sto-
     letí. Rovněž byli přijati jako občané hostitelského státu, k oboustrannému prospěchu. Ale jednoznačně také bez jaké-
     hokoliv nároku být zakladateli separatistických hnutí a enkláv. 
     Právě demokratické Československo zažívalo něco podobného s bojůvkami sudetoněmeckého Freikorpsu.
    
Hlavně vlivem nacistického Německa, inspirovaného pangermánskými vizemi Hitlerovy knihy "Mein Kampf". Což
     mělo tragické následky. I celosvětově. Následná Mnichovská dohoda 1938 se zákonitě stala podstatným směrníkem
     ke Druhé světové válce. 
      Vznik Protektorátu Čechy a Morava, 15. března 1939, pak otevřel brány odvěkému  »Drang nach Osten«;
    
který je nezpochybnitelnou dějinnou skutečností. Což připomněl československý prezident T.G. Masaryk 22. pro-
     since 1918, když hovořil o agresivních expanzích, cílených hlavně proti východoevropským národům (lze vyhledat
     v rejstříku pojednávaných osob, institucí, pojmů).  
       
     Zastupující Říšský protektor Čech a Moravy,
SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich /generál SS/, byl pře-
     svědčeným nacistou. Byl aktivním stoupencem rasistických a světovládných idejí o Herrenvolk, o "konečném řeše-
    
ní"  Židů a Cikánů. Později Slovanů i dalších. S cílem vytvoření "rasově čisté" panevropské Velkoněmecké říše. 
     Dokladem toho je i obsáhlý Heydrichův projev z 2. října 1941; 15 stran strojopisného textu v němčině. Uvádím
     z něho alespoň několik částí: 
     
     
     
     
      
       Naštěstí Druhá světová válka skončila vítězstvím nad nacistickou totalitou, se všemi důsledky:
                                  ZPRÁVA O TŘÍSTRANNÉ KONFERENCI V BERLINĚ.
                                               (Vydána 2. srpna 1945 v Postupimi)
                                          Výňatek, anglo- amerického vypracování: 
  The Conference reached the following agreement on the removal of Germans from Poland, Czechoslovakia
  and Hungary:
      The three Governments, having considered the question in all its aspects, recognize that the transfer to   
  Germany of German populations or elements thereof, remaining in Poland, Czechoslovakia and Hungary,     
  will have to be undertaken. They agree that any transfers that take place should be effected in an orderly 
  and   humane manner.
  Zdroj:
            Excerpts from the Report on the Potsdam Conference (Potsdam Agreement) (August 2, 1945);
                        German Historical Institute;  Documents - Allied Policies,1944-1955:

                                        Výňatek, československé vypracování:  
Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:
     Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho slož-
ky, které zůstávají v  Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno 
v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.

Zdroj: 
        Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky; Nakladatelství politické literatury Praha 1963. 

      PROTIPRÁVNÍ  REVIZIONISMUS  SUDETONĚMECKÉHO  LANDSMANŠAFTU/ SL.
  Ve svých Cílech deklaruje územní a správní požadavky podle dnes už nulitní Mnichovské dohody 1938.
   Zásadně tím zpochybňuje nenulitní a stále platnou Postupimskou dohodu 1945, když hlásá:
    
Cíle § 3 c) = Právo na vlast  v územích, která byla Československu odebrána Mnichovskou dohodou.
            § 3 d) = Navrácení konfiskovaného majetku, ... (= důsledkem 2. světové války).
          Navzdory protiprávnosti  je činnost SL trvale tolerována vládami Německa i Rakouska.
                                      
DŮKAZ, s aktualizačním datem 28. února 2015:          
  Věcná poznámka:
  Je právem i povinností vlád a jejich justičních orgánů dbát o právní pořádek.  Zejména postihem trestných 
  činů jakéhokoli druhu. V případě SL se jedná o hlásání agresivních požadavků, negujících mezistátní usta-
  novení - což je zásadní. Navíc ve svých  imperativech ignorují terminologii originálů  Postupimské dohody

  =  »removal«  »transfer«.
                                                              Doplňující sdělení:
1/
Bude zajímavé čím se budou řídit rozhodování a konání Sudetoněmeckého Landsmanšaftu pro 66. Sudetoně-
    mecký den v Augsburgu 23. a 24. května 2015.   
2/
Daleko rozhodnější dosah by mohly mít nerétorické, ale činorodě přínosné skutky státních představitelů = Čes-
    ké republiky, Spolkové republiky Německo, Spolkové republiky Rakousko = při 70. výročí konce Druhé světové
    války. Aby pomohli nastolit nezádrhelové sousedské vztahy. 
3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v sobotu 28. února 2015, 20:10 hodin.