Neues Volksblatt uvádí, že 97,7% dotázaných členů SL trvá na agresivním revizionismu:
"Střet o zřeknutí se zpětného získání vlasti. Plánovaná změna stanov rozděluje sudetské Němce."
16.II.2015
Čtvrté zasedání XV. Spolkového shromáždění SL/ Sudetoněmeckého Landsmanšaftu, má být od soboty
28. února do neděle 1. března 2015, v mnichovském Sudetoněmeckém domě; podle Tagungen na webu SL: 

Zmíněné zasedání má rozhodovat o změnách SL Cílů, deklarovaných zejména v § 3, c); d). Hlavně tam jsou předkládána státoprávní ultimáta o právu na vlast/Heimat (na území České republiky). Spolu s plnohodnotným na-
vrácením konfiskovaného majetku, nebo s jeho plnohodnotnou náhradu, případně s plnohodnotným odškodněním. 

Neues Volksblatt uvádí, že  97,7% dotázaných členů SL nehodlá ustoupit od stávajících bodů c); d) =  ani 
podle úprav, které předkládá předseda SL Bernd Posselt. Průzkumová anketa měla 888 účastníků, počet členů SL
je neprůkazně odhadován na 250 tisíc. Podle fotografií z SLakcí jsou mezi nimi také členové ve středním věku, i se
svými dětmi. Tedy nejen pouze neškodní "stařečkové a stařeny" -  ale celkově nezanedbatelná voličská síla.

Tvrdě odmítavý postoj ke změně bodů c);d) stále publikují mnozí představitelé Witikobundu i poboček SL:
pánové GRUBER Felix Vogt, LUDWIG Peter, SLEZAK Johann, a jim podobní. To je doložitelné jejich vyhledáním
pomocí internetu. Což ale zřejmě je nad vůli a nad hlásání rozličných bojovníků za naši národní svébytnost. Ať už
jsou ve vládních funkcích, nebo vlastenecky pózují při vzpomínkových akcích, či vlastenecky zvučí v rozličných
sdělovacích prostředcích České republiky. 

Od 23. května do 24. května 2015 má proběhnout 66. Sudetoněmecký den v Augsburgu; podle informace
zveřejněné na SL webu. Tam dojde k "lámání chleba". Zda-li zvítězí ideje doposud toliko jen oficiálně hlásané vlá-
dami Německa a Rakouska. Nebo se prosadí agresivní revizionismus většiny členů SL; po desítiletí právně tolero-
vaný jejich vládami. Pohříchu však tolerovaný i pasivitou a poslužností Havlova Československa, i obdobnými  po-
stoji  jeho následníků. Zejména v České republice .  

                                                              Doplňující sdělení:
  
1/
Související informace poskytuje snadné a rychlé vyhledání ve zdejším Rejstříku osob, institucí, pojmů. 
  2/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v pondělí 16. února 2015, v 09:55 hodin.