Prezident Richard von WEIZSÄCKER  uznával 8. květen 1945 za Den osvobození Němců.
Německé velvyslanectví v ČR však o Dni osvobození mlží a odmítá sdělit kodifikační údaje!
Obdobnou negaci už zavedli němečtí představitelé B.Posselt i předchozí velvyslanec D.Lingemann:
02.II.2014
 Prezident Richard von WEIZSÄCKER zemřel 31. ledna 2015, ve věku 94 roků.  V mediálních odezvách byl
 právem vzpomínán jeho realistický projev z 8. května 1985, v němž zdůraznil zásadní názor na ukončení II. světové
 tové války = jako osvobození od nacistického teroru
 Do současna však toto výročí není státním svátkem Spolkové republiky Německo/ SRN. Také jeho zařazení
 mezi pamětní dny není průkazně kodifikováno  =  na rozdíl od uzákoněného Dne vyhnání.  Právě kvůli tomu jsem
 8. září 2014 oslovil Velvyslanectví SRN v Praze. Po vymáhání odpovědi, po odsuvných prodlevách i mlženích, 
 došlo k diskriminačnímu ignorování mého korektního dotazu. Ale obdobné cenzorství má svůj dějinný precedens 
 i za nostalgicky glorifikovaného Rakousko-Uherska; například diskriminací Karla Havlíčka Borovského. A tak zřej-
 mě v rámci diskriminačních zásad bylo mlženo a bez odezvy zůstává příjem mého e-mailu z 28. října 2014 . Snad
 kvůli věcnému argumentačnímu dotazu, i průkazně argumentačním přílohám?
 = 1/ dotaz k velvyslanectví SRN; 2/ výčet státních svátků a pamětních dnů SRN; 3/ Den vyhnanců, 27. VII. 2014.
                                  E-mail pro velvyslanectví SRN z 28. října 2014 = Tag der Befreiung:
      

       

       Dopis pro velvyslanectví SRN z 28. října 2014, ke Dni osvobození = Tag der Befreiung 1945:                 
                                                                                                                        Praha 28. října 2014

     Paní Adéla Jurečková
     Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
     Tiskové oddělení
     Vlašská 19, 118 01 Praha 1

     Věc: Den osvobození.
     Příloha 1= 2014 = Historische Jahres- und Gedenktage, výběr
     Příloha 2= 2014viii27= Vertriebene, Gedenktag

     Vážená paní Jurečková,

     v zájmu průkazné informovanosti žádám o předání mého dotazu, tomu kdo je oprávněn k osvětlení
     problematiky oficiálních ustanovení pamětních dní Spolkové republiky Německo. Zatím se mi ani 
     v internetu nezdařilo najít ustavující údaj k Tag der Befreiung, ačkoliv je ve výčtu Spolkového sně- 
     mu pro rok 2014; Příloha 1. Oproti tomu ustavení o Tag der Vertriebenen jsou široce komentována;
     Příloha 2. Obdobnou publicitu však nemá Tag der Befreiung. Ani v učebních textech nakladatelství 
     Wochenschau Geschichte z roku 2012 = Der 8. Mai 1945 in Reden deutscher Präsidenten.

     Velice mi záleží na dodržování dobrých mravů, tedy i zásad Fair play; jako nedílných součástí vlaste-
     neckých konání = podle příkladů přemnoha svých blízkých, a jejich přátel. Ať při pomoci zuboženým 
     i vězňům koncentračních táborů, transportovaných koncem dubna 1945 nákladními vagony. Obdobně
     při Pražském povstání, i po něm.Vzpomínám na major Jaroslava Nedbálka, velitele internačního tábora 
     v Praze- Dejvicích. Svými rozkazy a součinností s dalšími účastníky protinacistického odboje nastolil 
     a udržoval korektní zacházení. Jak s internovanými civilisty,  tak s vojáky Wehrmachtu. Totéž zřejmě 
     prosazoval i v Mladé Boleslavi; jak vyplývá z citace knihy:
                ARBURG, STANĚK: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951
                                 "Divoký odsun" a počátky osídlování  
DÍL II. SVAZEK 1  
     Rejstřík
=  ....   N ....  :  Nedbálek (mjr.) 323A ....
     Poznámky k textům = 893- 323A:  1945, 23. července, Mladá Boleslav. Hlášení velitelství 13. divize
     pro Velitelství VO1 o výsledcích vyšetřování „nepřístojností" příslušníků 28. p. pl. při provádění 
     „evakuace" Němců z Děčína-Podmokel.

     Předem děkuji za příznivé vyřízení Vám, i dalším zúčastněným.  
                                                                                            
 Konstatování B.H.:  
 Do 2. února 2015  nedošla jakákokoliv odpověď. Jak ke Dni osvobození/ Tag der Befreiung 1945.

 
Obdobná neschopnost, či nechuť k odpovědi, k poctivému postoji, se z německé strany projevily už u dvou
jejich reprezentantů: 
A/ Dr. Bernd Posselt, nynější předseda Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/ SL, 
      dodnes dluží odpověď na:

                         
                        V českém překladu=  Dr. iur. h.c. Bernd  POSSELT,  MdEP:
 Veřejný podnět  ( elektronickou poštou )                                                           Praha  04. IV. 2012

                            
  Vážený pane doktore, mluvčí (nejvyšší politický representante) der Sudetendeutschen Volks-
  gruppe,


          v zájmu navození opravdu poctivých německo-českých  vztahů se obracím na Vás,  jako na vý-
 znamnou osobnost. Byť u mnoha občanů České republiky doposud spíš záporně hodnocenou. Potě- 
 šitelné zlepšení tohoto názoru, i když neúplné, jste vyvolal humanistickými  projevy, zejména 17. listo-
 padu 2010 v Lidicích, při návštěvě České republiky.

         Jenže právě pod dějinným povědomím všech byvších utrpení a hrůz, i na základě svých životních
 zkušeností, jsem v oněch projevech postrádal to klíčové pro zlepšení vztahů  =  příslib odpovídajících
 změn, už v prvotních programových ustanoveních Sudetoněmeckých  Landsmanšaftů. Nejen zřetelným
 uznáním všech výsledků tragické II. světové války, ale také uznáním daných skutečností = historických
 i  soudobých:

  1/   Dávní dosídlenci do prostoru současné České republiky byli tehdejšími panovníky zváni  jako
        dobří pracovníci a poddaní = k oboustrannému prospěchu.

  1a/ Nebyli však zváni proto, aby na dosídleném území založili separatistické  Deutsch - Böhmen.

  2/   Dosídlenci do Spolkové republiky Německo byli rovněž zváni jako dobří pracovníci a  potencio-
        nální občané, opět k oboustrannému prospěchu.

  2a/ Také oni nebyli zváni proto, aby v dosídleném území založili separatistické enklávy Griechisches
         -Deutschland, Tűrkisches-Deutschland, Vietnamesisches-Deutschland,  a tak podobně.

        Podle zásad a kodexů fair play by Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. měl
 deklarovat důvodnost a užitnost výše uvedených podnětů;  jako výchozích bodů svých  programů  
 a  stanov. 

       S  pozdravem                                        Bohuslav Hubálek v.r., 
                                         190 00 Praha 9  Českolipská 19  Česká republika, www.doklad-hubalek.cz.
B/                 Velvyslanci SRN v Praze, Dr. Detlef Lingemannovi; 
    4. října 2012 byl odeslán doporučený dopis s dodejkou. Jeho obsah byl totožný s e-mailem Dr. Bernd Posseltovi.
    Rovněž neodezva na něj je stejná!
C/ Zřejmě proto, že mnozí reprezentanti NSR zakládají usmíření s Českou republikou na revizionismu ignorujícím
      Postupimskou dohodu 1945  =  a tím také na imperativech "usmiřovacích" cílů Sudetoněmeckého Landsman-
      šaftu. Na geopolitickém stavu, který navodila Mnichovská dohoda = okleštěním československého po-
      hraničí a likvidací československé státnosti = Protektorátem Čechy a Morava, realizací »Drang nach
      Osten«, pokusem o světovládnou Velkoněmeckou říši. Tragické následky jsou důvodným mementem. 
                                         Výzvou k fair play, k poctivým a uvážlivým skutkům!  
                                                             Doplňující sdělení:
*/
Usvědčující dokument o protiprávním revizionismu, tolerovaném vládami Německa a Rakouska. 
                                     Průběžně zveřejňovaný. Aktualizovaný 29. ledna 2015
!
     

**/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v pondělí 2. února 2015, 22:50 hodin.