Odbojové uskupení Praha-Žatec; 65 roků od justičních vražd na pěti odpůrcích režimu KSČ.
Položili své životy v protikomunistickém odboji za obnovu svobodného Československa. 
18.VII.2014
 Krutým způsobem,  mnohaminutovým zadušením provazem,  zemřeli  18. července 1949 v Pankrácké věznici   
 odbojáři (abecedně řazeno): pplk. Josef  GONIC, občan  Bohuslav HUBÁLEK,  důstojník Miloslav JEBAVÝ, 
 kapitán Karel  SABELA,  pplk. Vilém  SOK.   
   Pravdivá symbolika, 
 Kanada, Masaryktown.

 
 Pomníky protikomunistickému odporu 
 a odboji  dokumentují  buď  skutečný
 společenský  postoj  k proběhnuvším
 dějinným událostem, nebo jsou jen úče-
 lově formální a nevýraznou náhražkou. 
 Stejně jako farizejská "sklánění se v hlu-
 boké úctě"  těmi,  kteří  jinak  konají.

Pomník v Masaryktown je spontánním 
dílem našich exilových krajanů;odhalený
2. července 1989.

Pražské sousoší lze hodnotit nejen jako
konjunkturální a opožděnou úlitbu; z 22.
května 2002. Ale i jako nepatřičně sym- bolizující podstatu komunistického bez- práví, a odporu proti němu. Cui bono?
V čí ideologický i peněžní prospěch? 

 Nepatřičné,  mlhavé, a  poslužností 
  zavádějící sousoší; 
Újezd v Praze 1.
 
  NEZANEDBATELNÝ DĚJOVÝ RÁMEC NEJEN MINULÝCH SKUTEČNOSTÍ:  
OD LISTOPADU 1989 STÁLE SILNĚJI VZRŮSTÁ  MOCENSKY/MEDIÁLNĚ PODTEXTOVÁ SNAHA OBCHÁZET  I  POMÍJET
                                ZLOČINY  REŽIMU  KSČ/ KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA.
Zatímní výjimkou jsou jen nevyhnutelná výročí,  například poprava generála Heliodora Píky, Dr. Milady Horákové. 
Ale i u nich postupně dochází ke zcela potlačené nebo upozaďované publicitě;  na konci zpráv, a podobně:

 
ÚPLNĚ  NIKDE  však  nezaznívají  další  dva  stěžejní  argumenty  celočeskoslovenského   významu. 
   

 
B/ Téměř 2/3 úpadek životní úrovně Československa v rozmezí roků 1948-1989. Neboť po 2. světové válce
     Československo bylo srovnatelně  hned za Švýcarskem a Švédskem.  Důkazem  celostátního ekonomického 
     úpadku je, že státy které byly za námi, např. tehdy rozbombardovaná Spolková Republika Německo,  ještě i v
     současnu nabízí našim pracovním silám všeho druhu až trojnásobně vyšší mzdy než jsou v České republice.
     O tom však zarytě a pokrytecky mlčí všichni, nejen komunističtí následníci a nostalgici s chatrnou pamětí.
     Marně o tom koresponduji s příslušnými činiteli. 

 A/ Režim KSČ popravami, vězněním, internacemi v pracovních táborech,  rozkulačováním, odebíráním
     důchodů, a jinou diskriminací tak zvaných  třídních  nepřátel,  i vyvoláním politického a existenčního
     exilu, způsobil celostátní demografické genocidium!   "Vítězný únor 1948" a jeho následky poškodily
     Československou republiku,  rozvrátily statisíce československých  rodin.  Doposud ale bez patřičné
     legislativní a justiční odezvy; i na výchozí možnost danou zákonem č. 480/1991 Sb. o době nesvobody.

                                                                    Doplňující sdělení:
   
1/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno v pátek 18. července 2014, v 06:00 hodin = symbolicky, in memoriam.