21. IX. 2010
  Budiž  slyšeno  vysvětlení  Ministerstva  financí  ČR,  
 
zpochybňující  důvodné  přesvědčení,  že v  Konfederaci  politických  vězňů  ( KPVČR )
                        
"  Ze   společného  krev  neteče   "  !
Přiložený dopis z  MF ČR  se  snaží  obhájit to,  co  před členy " bratrsky  a   antikomunisticky "  
tají  oficiální  představitelé  Konfederace.   Proto   dodnes   například   nikdo   neví,   ke   komu  
se  rozplynul   dar  jednoho  milionu  Kč   pro  pražskou  pobočku,   obhospodařovaný  muklem 
předsedou Mirko Šťastným,  i  N.  Kavalírovou z ústředí  KPVČR;   a  dále  jen  několika málo
dalšími z předsednictva. Právně je to už " smysluplně i pragmaticky zameteno "-  jako leckteré 
 mnohem  větší machinace v  polistopadově netotalitním  Československu, i v  České  republice.
Následující  dopis  by  nezatěžoval  státní  administrativu,   kdyby v České republice obecně 
a plně fungovala  zodpovědnost pověřených činitelů,  stejně jako občanská statečnost a opravdu
otevřená  informovanost   -  s   náležitým  završením,   také  v   oblasti  mediální;   hlavně  však   
v  oblasti  justiční:
                                                                                                          ( Doručeno 7. září 2010 )
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
odbor 14
financování kapitol státního rozpočtu I
Ing. Jarmila Fuchsová
ředitelka odboru

                                                                                                       V  Praze dne 2. září 2010 
                                                                                                        Č.j.:  l0/KM 86 762/201

Váženy pane.

svým dopisem ze dne 9. srpna 2010 jste na Ministerstvo financí zaslal podněty, týkající se
poskytování státních dotací Konfederaci politických vězňů ČR (dále jen KPV).

Z pověření pana ministra Vám k jednotlivým bodům Vašeho dopisu sdělujeme následující:

1)  Zveřejňováni příjmů z členských příspěvků a darů.
     Ministerstvo financí získává od KPV každoročně údaje o výši členských příspěvků 
     a darů. Tyto členské příspěvky a dary jsou jedním ze zdrojů spolufinancování 
     realizovaných projektů KPV v příslušných letech.

2)  Nakládání s majetkem KPV při ukončení činnosti.
     Na základě  Darovací smlouvy ze dne  24. 6. 1993,  uzavřené  mezi  Okresním úřadem
     pro Prahu východ a Konfederací politických vězňů, bylo přiděleno rekreační středisko
     Smilovice, okr. Příbram, kat. území Prostřední Lhota Konfederaci politických vězňů
     k trvalému užívání. 
     V rámci darovací smlouvy je mj. uvedeno, že uvedený majetek je bezúplatně darován 
     KPV a že obdarovaný se zavazuje, že tento majetek nezcizí, nezastaví a neprodá a bude 
     ho využívat  pro činnost KPV  nejméně  po dobu 10 let od podpisu darovací smlouvy. 
     Z výše uvedené smlouvy rozhodně nevyplývá žádná povinnost pro KPV po ukončení 
     činnosti  tento  majetek  vrátit  státu. Tato povinnost nevyplývá pro KPV ani ze zákona 
     č. 219/2000 Sb.,  o  majetku České republiky  a jejím vystupování v  právních vztazích 
     a  ani ze  zákona č. 83/1990 Sb.,  o  sdružování občanů,  podle  které je  toto občanské
     sdružení zřízeno. 
     Z dostupných informací je nám známo,  že KPV rozhodně  neplánuje v dohledné době
     ukončení své činnosti.

3)  a  4) Dotace poskytované KPV ze státního rozpočtu.
             KPV získává každoročně dotaci ze státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní
     správa.   Položka  byla  do  kapitoly  Všeobecná pokladní správa  zařazena  na  základě
     rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky počátkem 90. let minulého
      století. Do roku 2005 činila její výše každoročně 3 000 tis. Kč.       

                                                                  - 2 -
  Zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006 byla v kapitole Všeobecná
  pokladní správa  schválena  dotace  pro  KPV ve výši  8 000 tis. Kč.   Dotace  pro  toto
  občanské  sdružení  byla  navýšena  oproti  roku  2005   o    5 000 tis. Kč    na   základě
  pozměňovacích návrhů poslanců v průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu 
  na rok 2006.

   Při přípravě návrhu zákona  o státním rozpočtu  na rok 2006  vedli  zástupci Konfederace
   politických vězňů  (KPV)  četná  jednání  s  poslanci,  vládními  představiteli i  úředníky
   Ministerstva financí ČR. Předmětem těchto jednání byla žádost sdružení o možném navýšení
   dotace z důvodů existenčních problémů - KPV (vlastně již od roku 2001) nebyla schopna
  dotačními prostředky pokrýt základní výdaje spojené se samotným účelem a existencí tohoto
  občanského sdružení, a to i přesto, že výdaje byly zredukovány na nejkrajnější mez. Schodek
  musel  být  pak  hrazen  z vlastního  jmění.    Důvodem  žádosti  bylo  mimo  jiné  i  opatření 
  Ministerstva dopravy,  jímž  se  členům KPV odebraly  jízdní  výhody ve všech  dopravních
  prostředcích, dále pak zvýšení cen za nájemné, plyn,  elektřinu a vodné,  což při existujících
  sedmdesáti pobočkách KPV znamená značné zvýšení výdajů.

 V letech 2007 - 2010 žádala KPV o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve stejné výši jako 
 v roce 2006.  S ohledem na finanční problémy tohoto občanského sdružení v minulých letech
  navrhlo Ministerstvo financí  ponechat dotaci  ve  stejné  výši  jako v roce 2006,  tj. ve výši 
 8 000 tis. Kč.

 Závěrem  upozorňujeme,  že  v souladu  s usnesením vlády ze dne  28. července 2010  č. 552 
 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % 
 v roce 2010  byly  v  kapitole  Všeobecná  pokladní správa  vázány  finanční  prostředky pro
 Konfederaci politických vězňů  ve  výši  800 tis. Kč.  Krácení dotace ve výši  800 tis. Kč  je
 navrhováno  i  pro rok 2011.

 S pozdravem

                                                      
 Vážený pan 
 Bohuslav Hubálek 
 Českolipská 19 
 190 00 Praha 9

                                             Doplňující sdělení:
 
1/
Vysvětlující  dopis  formálně   zaštituje  praktiky  uplatňované   vedoucími   činiteli  KPVČR.
      Uvedené údaje dokumentují  pozoruhodné skutečnosti.   Ať  jsou to  benevolentní  darovací
      podmínky  pro  rekreační  středisko  Smilovice,    pod  patronací  byvšího  ministra  financí, 
      Ing. Ivana Kočárníka, CSc. Nebo ať se jedná o neúměrné zvýšení státní dotace Konfederaci
      o 5 milionů Kč ročně  " zodpovědnými "  hospodáři a  zákonodárci tohoto státu  podle rčení 
      Ze společného krev neteče ! 
  Stejně  jako   při   obdobných   "  porcováních   státně - 
       rozpočtového  medvěda
" .  


  2/ Před několika roky mi v Poslanecké sněmovně,  mezi  " čtyřma  očima řekl  jeden  vlivný
      politik » Kvůli několika milionům si tu nikdo nebude  pálit  prsty  o Konfederaci politických 
      vězňů «. To stojí za zamyšlení zejména dnes;  nad  dvaceti miliony  za  4 roky -  které 
      by  využila  některá   nemocnice  -  místo   Konfederací   utajovaného funkcionaření.
 

  3/ Výše uvedená odpověď  z  MF ČR  je odezvou na  dopis  ministru  financí;  zde uveřejněný
      10. srpna 2010.

 4/  Na  www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v   úterý  21. září 2010, 13:30 hodin.